VEDTÆGTER

 
Vedtægter for "Foreningen for Gotlandske Pelsfår i Danmark"

§ 1.
Foreningens navn er: "Foreningen for Gotlandske Pelsfår i Danmark".


§ 2.
Foreningens formål er at samle interesserede Gotlandske pelsfårsavlere til forbedring af racens avlsmæssige og økonomiske betydning. At varetage Gotlandske Pelsfårs eksistens, kulturhistorisk, racemæssigt og økonomisk. At bevare Gotlandske Pelsfårs positive egenskaber: Få læmmeproblemer, hurtig tilvækst, gode moderegenskaber, et flokinstinkt, som gør fåret let at arbejde med, samt uldens, pelsskindets og kødets karakteristiske egenskaber.
Det primære i avlsarbejdet er: a) den årlige lammemønstring om efteråret, b) afholdelse af et årligt "træf", c) vejledning ved køb og salg af avlsdyr, d) afsætning af kød, skind og uld, e) udsendelse af et oplysningsskrift om Gotlandsk Pelsfår.


§ 3.
Som medlem kan optages enhver i Danmark boende avler af Gotlandske Pelsfår. Bestyrelsen kan godkende, at andre med interesse for Gotlandske Pelsfår optages som eller forbliver medlem.

Som passivt medlem kan optages tidligere medlemmer, som ikke længere har et aktivt CHR-nummer med får. Passive medlemmer modtager bladet og kan deltage i aktiviteter, men selvfølgelig ikke skindindsamlingen.

§ 4.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf det tilstræbes, at mindst 1 er bosiddende på Sjælland, mindst 1 bosiddende på Fyn og mindst 1 bosiddende i Jylland.


§ 5.
Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år.

§ 6.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling Valgene gælder for 2 år, således at 2 vælges i lige år og 2 i ulige år. Genvalg kan finde sted. Der vælges desuden hvert år i suppleant. Valget gælder for 2 år.


§ 6a.
Bestyrelsen konstituerer sig hvert år med næstformand, kasserer og sekretær ved første møde efter ordinær generalforsamling. Dette møde skal være afholdt senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling.
Indkaldelse til første møde foretages af formanden. I tilfælde af stemmelighed inden for bestyrelsen er formandens stemme afgørende.


§ 7.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Til denne har foreningens medlemmer med husstand adgang - dog kan bestyrelsen indbyde gæster. Hver husstand har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt og skriftlig afstemning foretages, når det forlanges på generalforsamlingen.

§ 8.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober.


§ 9.
Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i "Gotlænder Bladet" eller ved Postmeddelelse. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:


1) Valg af dirigent. 2) Beretning ved formanden. 3) Regnskab ved kassereren. 4) Næste års kontingent. 5) Valg af bestyrelse. 6) Valg af suppleant. 7) Valg af revisor. 8) Indkomne forslag. 9) Fastsættelse af tid for næste års generalforsamling. 10) Eventuelt.

§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal i bestyrelsen bestemmer det, eller når 25% af medlemmerne skriftligt indgiver anmodning om ekstraordinær generalforsamling med angivelse af forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 2 måneder efter, at anmodningen er fremsat.


§ 11.
Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling, og kun med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

§ 12.
Foreningens regnskabsår er fra 1/7 til 30/6. Regnskabets føres af kassereren og revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Der vælges en revisor hvert år og valget gælder for 2 år.


§ 12a.
Foreningens kontor ligger hos kassereren, der stiller arbejdskraft, lokaler og udstyr til rådighed. Kassereren skal være medlem af foreningen og kan være medlem af bestyrelsen. Kassereren skal deltage i bestyrelsesmøder.

§ 13.
Foreningen kan kun opløses ved, at der på hinanden 2 følgende generalforsamlinger er 2/3 flertal for dette. Foreningens midler fordeles som vedtaget på generalforsamlingen. Senest ændret oktober 2022
 
Anne Hjelm
Forkvinde for Gotlandske Pelsfår i Danmark